PARKOLÁS – néhány hasznos tudnivaló

Aki gépkocsival parkol díjfizető övezetben, annak érdemes tisztában lennie néhány, gyakorlati jelentőségű szabállyal:

 

 

 

Mi történik, ha a parkoló őr éppen akkor  „büntet”, amikor a gépjárművezető jegyet vásárol, vagy a parkoló őr azért „büntet” mert nem látta a kihelyezett jegyet?

 A vonatkozó közgyűlési rendelet szerint amennyiben a gépjármű üzemben tartója az ellenőrzés időpontjában érvényes parkolójeggyel rendelkezett, de azt nem jelen rendelet előírásai szerint helyezte el, vagy a parkolójegy (vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés) érvényességének kezdő időpontja és az ellenőrzés időpontja között nem telt el 5 percnél hosszabb idő, az ellenőrzés napjától számított 5 naptári napon belül a parkolásüzemeltető ügyfélszolgálati irodájában a parkolójegy bemutatható (vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés igazolható). Amennyiben a bemutatott parkolójegy (vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetési igazolás) megfelelő, a parkolásüzemeltető a várakozási díj és pótdíj tartozást törli a nyilvántartásból. A parkolójegy bemutatás lehetőségével (vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés igazolásával) naptári hónaponként legfeljebb egy alkalommal élhet a gépjármű üzemben tartója, ha a bemutatás időpontjában az adott gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíj tartozás.

Egy napon többször is kiszabhat pótdíjat a parkolási társaság?

 A vonatkozó törvény szerint a díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül várakozó járműre ugyanazon a várakozási területen egy naptári napon belül pótdíj csak egyszer szabható ki. Erre tekintettel egy naptári napon belül csak egyszer alkalmazható pótdíj kiszabása. Ha a várakozási területen a várakozás csak meghatározott időtartamig engedélyezett, és a díjfizetés nélküli várakozás ezt meghaladóan történik, a pótdíj megfizetése nem mentesít a külön jogszabály alapján kivetett bírság megfizetése alól.

 Elévül-e a parkolási pótdíj?

 A várakozási díj és a pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el. A várakozási díj és a pótdíj után késedelmi kamatot a parkolási társaság nem követelhet.

 A kiszabott parkolási pótdíjról kell-e felszólító levelet kapnom?

 Igen, a parkolási társaságnak  a várakozási terület díjfizetés nélküli használatának időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül fel kell szólítania a jármű üzembentartóját a „büntetés” megfizetésére. Ezen fizetési felszólítást részére postai küldeményként, vagy más egyéb igazolható módon köteles megküldeni a parkolási társaság.

 A 60 napos jogvesztő határidő akkor nem alkalmazható, ha a gépjármű üzembentartója a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokat a gépjárműnyilvántartás központi szervéhez – az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megszegésével – elmulasztotta bejelenteni és ezért a fizetési felszólítás nem a tényleges üzembentartó részére került megküldésre.

 Ki köteles a parkolási pótdíjat megfizetni?

 A parkolási pótdíjat a tényleges üzembentartó köteles megfizetni. A jármű üzembentartója mentesül a várakozási díj és pótdíj megfizetése alól, ha a jármű a díjfizetés nélkül történt várakozást megelőzően jogellenesen került ki a birtokából, és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben kezdeményezték a megfelelő hatóság eljárását.